Author = Biqiong LIU
Number of Articles: 1
1. Effect of temperature stress on the survival of juvenile Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis)

Volume 18, Issue 4, Autumn 2019, Pages 763-774

Jiao PENG; Zhenggang XU; Biqiong LIU; Choucang DUAN; Yongcheng TANG; Yunlin ZHAO